google حجاب مخالف اوست | حجاب برتر
Find Me Here
۲۴ مهر

حجاب مخالف اوست

مجموعه: صوت

در این کلیپ صوتی زیبا در مدت دو دقیقه و سی ثانیه تفاوت هایی میان ما و او مطرح می شود. کلیپ را بشنوید تا منظور از او را متوجه شوید

مسئله زن که امروز باید در دنیا به عنوان بحران زن نامید یکی از اساسی ترین مسائل هرکشوری است.

اساس مشکل دو چیز است یکی عبارت است از نگاه غلط و بد فهمیدن جایگاه زن و شان زن در جامعه که از غرب شروع شده و خیلی هم قدیمی و ریشه دار نیست. نکته دوم بدفهمیدن مسئله خانواده و بدعمل کردن در رفتارهای داخل خانواده است. بزرگترین ضربه و اهانت و حق کشی در زمینه زن همین است که در محیط اجتماعی فرهنگی شکل بگیرد که زن مورد انتفاع باشد.

سریع الرشدترین تجارت های دنیا امروز تجارت زنان است.

اگر در یک جامعه ای عریانی زنان مطرح شود هیچ صدایی در دنیا بلند نمی شود اما وقتی آرایش نکردن زن در جانمعه و حجاب زن مطرح شود دستگاه های تبلیغاتی دنیا سربلند می کنند. سیاست بنیانی غرب بر هرزه شدن و عرضه شدن زن است و حجاب مخالف آن است. ما طلبکاریم از غرب در این مسئله.

آنها هستند که به اسم آزادی و اشتغال،زنان را مورد فشارهای روحی و عاطفی و شخصیتی قرار می دهند آنها باید در این مسئله پاسخگو باشند.

۵ دیدگاه

افزودن ديدگاه