google مناظره با خود درباره حجاب | حجاب برتر
Find Me Here
۲۵ مهر

مناظره با خود درباره حجاب

مجموعه: فیلم

باباعلی یکی از ویدئوبلاگرهای مذهبی در دنیاست که با کمک استعدادهایی که در این زمینه دارد سعی می کند تا احکام اسلامی را به مسلمانان یادآوری و به غیرمسلمانان نمایش دهد.

در این قسمت باباعلی به گونه ای مناظره ای ترتیب داده و سعی کرده تا مسئله حجاب را برای مسلمین و غیرمسلمین تبیین نماید.

Video: مناظره با خود درباره حجاب

باباعلی یکی از ویدئوبلاگرهای مذهبی در دنیاست که با کمک استعدادهایی که در این زمینه دارد سعی می کند تا احکام اسلامی را به مسلمانان یادآوری و به غیرمسلمانان نمایش دهد.

افزودن ديدگاه