google سلام کنم؟ | حجاب برتر
Find Me Here
۰۸ مهر

سلام کنم؟

مجموعه: متن

نسبت به بی حجابی باید نهی از منکر نمود. منتها باید شرایط آن را رعایت کرد…

سلام کنم؟

نسبت به بی حجابی باید نهی از منکر نمود. منتها باید شرایط آن را رعایت کرد و به گونه ای نهی از منکر نکنیم که فرد خاطی احساس کند ما خود را از او برتر یا بهتر می دانیم بلکه دلسوزانه و از سرِ خیر خواهی باشد.

کسی که نماز نمی خواند مانند کافر است نه این که احکام کافر بر او جاری شود و نجس باشد. این روایت زشتیِ عمل بی نماز را می رساند و نزدیک بودن او به کفر را.

شاید سلام کردنِ ما در برخی شرایط حتی باعث نمازخوان شدنِ طرف مقابل و جذب او به نیکی و عبادت گردد.

بدحجابی گناه است و باید نهی از منکر شود. جواب سلام هم واجب است باید داده شود. و این دو منافاتی باهم ندارند.

سلام کردن به طور کلی پسندیده است اثرات مثبت و سازنده ای دارد. اگر سلام کردنِ بر این گونه افراد مفسده ای نداشته باشد، سلام به آنها نیز خوب است.

در روایات از اینکه سلام کردن باعث سلامتی می شود سخن های زیادی ایراد گردیده و خود من شاهد ثمکرات مثبتش بودم مثلا با کسی قهر کردم و با سلام گفتن و جواب او همه کدورات بر طرف شد و کینه ای در دل نداریم. اما آیا اسلام سلام کردن و جواب گفتن را همیشه جایز می داند؟ در این مورد باید گفت که سلام کردن همیشه پسندیده و خوب است مگر در مواقعی که در روایت از آن نهی شده است مانند:

امام صادق(علیه السلام) نقل می کنند که پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمودند: شما بر اهل کتاب یعنی یهود و نصاری سلام را آغاز نکنید و اگر آنها بر شما سلام کنند بگویید: “علیکم” و با آنها مصافحه نکنید و آنها را با کنیه صدا نزنید مگر آنکه مجبور باشید.

یا در مواقعی که سلام کردن باعث به زحمت انداختن طرف مقابل می شود که در روایت به برخی از آنها اشاره کرده است مانند :
امام صادق(علیه السلام) فرمودند: بر سه کس سلام لازم نیست:
۱- بر کسی که با جنازه همراه است .
۲- بر آن که به نماز جمعه می رود
۳- بر کسی که داخل حمام باشد .

درباره علت و فلسفه این موضوع شاید بتوان گفت که لازم است در این موارد سه گانه توجه فرد به موضوع و کاری باشد که در حال انجام آن است و لذا سلام کردن بر آنها لزومی ندارد. کسی که با جنازه همراه است به مشایعت مسلمانی می رود که نیاز دارد به او توجه شود و برای ورودش به برزخ و عالم آخرت نیازمند توجه و دعاست پس باید کسی که همراه جنازه می رود تمام توجه خود را به او معطوف نماید و در حد خود به او کمک کند. سفرش را با خاطری آسوده آغاز نماید!

کسی هم که به نماز جمعه می رود برای یک مهمانی در روز عید جمعه حاضر می شود و باید تمام توجه خود را معطوف این موضوع نماید!

کسی هم که در حمام است، قدر مسلم مشغول کار شست وشوست پس سلام کردن به او لزومی ندارد!

۲ دیدگاه

افزودن ديدگاه