google زن = مغز بادام | حجاب برتر
Find Me Here
۰۱ فروردین

زن = مغز بادام

مجموعه: صوت

سخنرانی مقام معظم رهبری پیرامون نگاه اسلامی به مسئله زن و خانواده

هم در مسئله خود زن و هم در مسئله خانواده، اسلام حرف های جالب، برجسته و مهم دارد. اولا نگاه اسلام به جنسیت یک نگاه درجه دو است نگاه اول حیث انسانیت است که در آن جنسیت هیچ نقشی ندارد. خطاب انسان است. البته یا ایها الذین آمنوا است یعنی صیغه مردانه است اما این به هیچ وجه به این معنا نیست که مرد بر زن ترجیح دارد در این خطاب. حالا نمی خواهیم بگوییم که چرا مثلا در فارسی می گوییم مردم یا در انگلیسی می گوییم human. اینها یک عوامل دیگری دارد به هرحال مرد در خانواده ، نمای بیرونی است. مرد ، پوست بادام است و زن مغز بادام است. و از این تعبیرها می توان کرد.

ساختمان مرد این گونه است و خداوند او را برای این کار ساخته است و زن را برای کار دیگری. به همین خاطر نمودداشتن در مرد بیشتر است اما در زمینه مسائل اصلی انسان، زن و مرد هیچ فرقی ندارند. در تقرب الی الله یک زنی مثل حضرت زهرا مثل حضرت مریم هستند و رتبه شان فوق تصورهای ماست. 

مرد در خانواده ، نمای بیرونی است. مرد ، پوست بادام است و زن مغز بادام است

در آیه شریفه قرآن، ان المسلمین و المسلمات… از اسلام تا ذکر را می آورد.همه جا مرد و زن خاشع و … هیچ فرقی ندارند. مرد و زن هیچ تفاوتی ندارند. حتی یک جا برای کوبیدن اندیشه های جاهلی، زن را بالا می کشد از مرد که یک چنین حالتی را جز در اشخاص نمی توان در قرآن پیدا کرد. «ضرب الله مثلا للذین کفروا امراه نوح و امراه لوط». نماد کفار این دو زن هستند نه نماد برای زن. بحث اینجاست که وقتی می خواهد این ها را معرفی کند دو نمونه زن می آورد.

بنابراین جنسیت یک امر ثانوی و عارضی است . در کارکردهای زندگی معنا پیدا می کند و در سیر زندگی بشر هیچ معنایی پیدا نمی کند. حتی کارهایشان باهم متفاوت است. زنی بتواند با مردی که صدای خشنی دارد و قد بلندی دارد و بتواند آرامش را در خانواده حفظ کند این جهاد است و این شعبه ای از جهاد اکبر است.

۱ دیدگاه

افزودن ديدگاه