google روز جهانی حجاب | حجاب برتر
Find Me Here
۰۱ بهمن

روز جهانی حجاب

مجموعه: متن

در حمایت از حقوق زنان محجبه در جهان سایت دفاع از حقوق انسانی در آگهی ای که به ۴۰ زبان زنده دنیا از انگلیسی تا چینی ترجمه شده است اعلام کرد که اول فوریه ۲۰۱۴ برابر با ۱۲ بهمن ماه،روز جهانی حجاب خواهد بود.

بیانیه روز جهانی حجاب

شعار این روز، آگاهی بهتر، درک بهتر و جهانی آکنده از صلح است.

برای مقابله با این باور غلط که زنان مسلمان به اجبار همسرانشان حجاب می گذرانند این روز در نظر گرفته شده است.

نظما خان، زن مبارزه مسلمان با انتشار این آگهی عنوان کرد که وقت آن فرارسیده تا روزی را برای هوشیار کردن افراد در قبال حجاب برگزینیم.

۲ دیدگاه

افزودن ديدگاه