google فیلم مستند مادام العمر | حجاب برتر
Find Me Here
۱۵ آذر

فیلم مستند مادام العمر

مجموعه: فیلم

مستند مادام العمر درباره زندگی نخست وزیر ایتالیا و نحوه برخورد با زنان در جامعه ایتالیا

در تلویزیون های دولتی و خصوصی با زن کاملا مانند یک کالا رفتار می شود. زن یک ابزار تلویزیونی است که فروش خوبی هم دارد. نمایش زیبایی و احساسات چیزی است که خواسته تمام مردم ایتالیا شده است. هیچ زنی مجبور به این کارها نیست اما وقتی می خواهد این کار را بکند باید جاذبه های جنسی داشته باشد. جاذبه های جنسی می تواند باعث ارتقای شغلی نیز بشود. یک سوم زنان ایتالیا نیز بیکارند و همین مسئله باعث شده تا زنان به دنبال این گونه ارتقائات شغلی باشند.

در اعلامیه های شغلی آمده است که کارمند زن باید بتواند خودش را نمایش بدهد آخر این نمایش به چه درد یک مهندس کامپیوتر می خورد.

اگر من جایزه نوبل را می بردم تمامی روزنامه ها و خبرگزاری ها می نوشتند که چون او کفش های پاشنه بلند داشته و لباس تنگی داشته این جایزه را برنده شده است؛ این برچسبی است که در هزاره سوم هم به زنان می زنند. آنها(مردان) بیشتر علاقه دارند که ما را در حالت افقی ببینند تا عمودی و برلوسکنی نیز همین عقیده عامه را دارد.

Video: فیلم مستند مادام العمر

مستند مادام العمر درباره زندگی نخست وزیر ایتالیا و نحوه برخورد با زنان در جامعه ایتالیا
۲ دیدگاه

افزودن ديدگاه