google مردواره کردن زن | حجاب برتر
Find Me Here
۰۴ تیر

مردواره کردن زن

مجموعه:

“گفتمان غربی به دنبال این بوده که مشاغل گوناگونی که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر است را بکشانند به سمت بانوان و زنان و این را یک افتخار و یک امتیاز برای زن قرار بدهند”

 

شاید در یک توضیح بهتر بتوان گفت که درست است که زنان شاید بتوانند بسیاری از کارهای مردان را انجام دهند اما آیا مردان هم می توانند کارهای اصلی زنان را انجام دهند؟ آیا مردان می توانند مادری کنند و بچه بزایند؟

مردواره کردن زن

 

افزودن ديدگاه